Privatumo politika

I. VARTOJAMOS SĄVOKOS:

1. Pardavėjas – elektroninė parduotuvė groziosalele.lt
2. www.groziosalele.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.groziosalele.lt
3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
4. Paskyra – Pirkėjo registravimosi šioje el. parduotuvėje rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją saugojanti sąskaita (account).
5. Paslaugos – visos Pirkėjui teikiamos paslaugos.
6. Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant šioje el. parduotuvėje. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašių priemonių naudojimą.
7. Slaptažodis – Pirkėjo sukurta ir tik jam žinoma unikali raidžių ir skaičių kombinacija, kuri pirmą kartą įvedama registruojantis el. parduotuvėje, o vėliau siekiant prisijungti prie Paskyros.
8. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.
9. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
10. Asmens duomenų valdytojas – groziosalele.lt
11. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis www.groziosalele.lt
12. Administratorius – šią el. parduotuvę valdantis, atsakingas asmuo.
13. IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.
14. Taisyklės – patvirtintos galiojančios „Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje taisyklės“.
15. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

16. www.groziosalele.lt Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Pirkėjui naudojantis groziosalele.lt siūlomomis Paslaugomis.
17. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti www.groziosalele.lt Pirkėjų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo. Privatumo politika taikoma ir www.groziosalele.lt Paskyroms.
18. Pirkėjas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis.
Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu www.groziosalele.lt.
19. Pirkėjai turėtų atkreipti dėmesį, kad www.groziosalele.lt yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad Pardavėjas nėra atsakingas už tokių interneto tinklapių turinį ir/ar jų naudojamus Privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant informaciją apie save Pirkėjas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklapio taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais dokumentais.
20. Pirkėjas gali atlikti pirkimo www.groziosalele.lt veiksmus prisiregistravęs prie www.groziosalele.lt, taip pat neatlikęs registracijos. Iš registracijos neatlikusio Pirkėjo reikalaujama pateikti šiuos Asmens duomenys – vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, pristatymo adresą. Pirkėjas yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą.
21. Asmenys, norintys registruotis www.groziosalele.lt, privalo pateikti savo elektroninį pašto adresą ir sugalvotą Slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra. Paskyroje Pirkėjas pats suveda savo duomenis – vardą, pavardę, lytį, gimimo datą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Pirkėjas gali bet kuriuo metu:
21.1. koreguoti ir/ar pildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas Pirkėjas;
21.2. ištrinti/pašalinti visus savo duomenis, prisijungęs prie savo paskyros ir paspaudęs mygtuką "Ištrinti visus mano duomenis".
21.3. parsisiųsti visus savo duomenis, prisijungęs prie savo paskyros ir paspaudęs mygtuką "Parsisiųsti visus mano duomenis".

III. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

22. Pirkėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas www.groziosalele.lt būtų tvarkomi veiklos analizės tikslais. Atitinkamai www.groziosalele.lt suteikia Pirkėjui teisę registruojantis www.groziosalele.lt arba pateikiant užsakymą išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas www.groziosalele.lt būtų tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
23. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje www.groziosalele.lt teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). Pardavėjas taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Pardavėjo veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros  tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins. Nustatoma Asmens duomenų naudotinų Tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo trukmė – trys kalendoriniai metai nuo tokių duomenų pateikimo momento.
24. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
24.1. jei yra Pirkėjo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
24.2. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;
24.3. Tiesioginės rinkodaros tikslais – Pardavėjo partneriams, www.groziosalele.lt pasirūpinus rašytiniais Pardavėjo partnerių įsipareigojimais laikytis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų;
24.4. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
24.5. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
25. Pirkėjas turi šias teises:
25.1. prisijungęs prie savo paskyros parsisiųsti visus savo duomenis, paspaudęs mygtuką "Parsisiųsti visus mano duomenis";
25.2. pateikęs užklausą Pardavėjui raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus. Informacija Pirkėjui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;
25.3. prisijungęs prie savo paskyros ištrinti visus savo duomenis, paspaudęs mygtuką "Ištrinti visus mano duomenis".;
25.4. nesutikdamas su Privatumo politika nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys. Tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje www.groziosalele.lt;
25.5. Tiek iš karto išreikšdamas savo nesutikimą, tiek numatyta tvarka pateikdamas vėlesnį pranešimą nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais.
26. Prekių atsiėmimo metu Pardavėjui, akcinės bendrovės Lietuvos pašto darbuotojui, kurjerių tarnybos darbuotojui ar Prekių atsiėmimo centro darbuotojui pateiktas susipažinti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.
27. Pirkėjas sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą, nepriklausomai nuo to, ar užsako prekes ir/ar paslaugas iš www.groziosalele.lt kaip pardavėjo ar iš Partnerių, įskaitant sutinka, kad jo Asmens duomenys bus perduoti Pardavėjo partneriams, taip pat Pardavėjo ar jo paskirto duomenų tvarkytojo tvarkomi užsakymų vykdymo veiklos analizės tikslais.
28. Pirkėjo Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo politikoje.
29. Pardavėjas Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi www.groziosalele.lt paslaugomis, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje. Po Paskyros panaikinimo siekiant įgyvendinti Privatumo politikos numatytus reikalavimus, Pirkėjo Asmens duomenys gali būti saugomi Asmens duomenų valdytojo serveryje iki dvylikos mėnesių nuo paskutinio aktyvaus Pirkėjo veiksmo (užsakymo), išskyrus nurodytus atvejus bei teisėtus teisėsaugos institucijų reikalavimus juos saugoti.
30. Pardavėjas vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Pirkėjo pateikiami Asmens duomenys www.groziosalele.lt būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
31. Asmens duomenys yra saugomi nuo neleistino naudojimo ir pakeitimų. Visi Pirkėjų Slaptažodžiai yra šifruojami, prie serverių, kurie susiję su Asmens duomenimis gali prisijungti tik Asmens duomenų valdytojo įgalioti asmenys ir tik per saugų sertifikatą, taip pat visi www.groziosalele.lt puslapiai, kurie reikalauja Asmens duomenų įvedimo yra vykdomi per https:// protokolą.
32. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie www.groziosalele.lt Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Pardavėją.
33. Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo Asmens duomenis Pardavėjas turi teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina pagal www.groziosalele.lt vykdomos veiklos ypatumus, jeigu Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu Pardavėjas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, ar jeigu Pardavėjas yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus Taisyklių pažeidimus ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.
34. Administruodamas www.groziosalele.lt ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Administratorius gali naudoti Pirkėjų IP adresus.

IV. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS

35. Pirkėjas suteikia teisę www.groziosalele.lt rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose www.groziosalele.lt dokumentuose.
36. Sutikimo rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį.
37. Jeigu susipažinęs su savo Asmens duomenimis Pirkėjas nustato, kad Asmens duomenys yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad Asmens duomenys tvarkomi ne tais tikslais, kokiems jie teikiami, Pirkėjas turi teisę kreiptis į www.groziosalele.lt elektroniniu pašto adresu prašydamas sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Pirkėjas, kuris naudojasi www.groziosalele.lt neprisiregistravęs, ir gavęs iš www.groziosalele.lt atsakymą, kuriame pastebi netikslumų ar klaidų jo Asmens duomenyse, turi teisę reikalauti, kad jo Asmens duomenys kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas būtų patikslinti, pakoreguoti. Pirkėjas, kuris naudojasi www.groziosalele.lt prisiregistravęs, Asmens duomenis taiso pats prisijungęs prie savo Paskyros.  www.groziosalele.lt turi teisę koreguoti, papildyti, naikinti Asmens duomenis arba stabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus tik identifikavus Pirkėjo, kuris kreipėsi, asmenybę.
38. Jeigu www.groziosalele.lt abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.
39. Įgyvendindamas aukščiau minėtas teises Pirkėjas gali kreiptis į www.groziosalele.lt elektroninio pašto adresu [email protected]

V. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS

40. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos visavertės elektroninės parduotuvės www.groziosalele.lt paslaugos, į Pirkėjo kompiuterį (įrenginį) gali būti įrašyti Slapukai. Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio www.groziosalele.lt internetinės parduotuvės lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, elektroninės parduotuvės www.groziosalele.lt lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės www.groziosalele.lt funkcijos jam gali neveikti.

Kita Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Pirkėjų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

41. Ši Privatumo politika įsigalioja 2018 m. gegužės 25 d. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus bus informuojama šios Privatumo politikos 42 punkte.
Parduotuvės taisyklės

Parduotuvės taisyklės:

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Elektroninės parduotuvės ir prekių grąžinimo taisyklės (toliau, Taisyklės) yra skirtos reglamentuoti pardavėjo groziosalele.lt  (toliau – Pardavėjas) turimos elektroninės parduotuvės www.groziosalele.lt (toliau – Elektroninė parduotuvė) ir Pirkėjo tarpusavio santykius, kurie atsiranda Pirkėjui perkant prekes (toliau – Prekės) iš Pardavėjo turimos Elektroninės parduotuvės.
1.2. Šios  Taisyklės, jas akceptavus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio "Susipažinau su taisyklėmis ir su jomis sutinku"), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su Prekių pirkimu - pardavimu Elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie tokius pakeitimus Pirkėjas nebus informuotas papildomai, todėl rekomenduojama nuolat peržiūrėti  Taisykles. Taisyklių nežinojimas neatleidžia Pirkėjo nuo iš šių Taisyklių kylančių pareigų vykdymo.

2. Pirkimo – pardavimo sutartis

2.1. Santykiams, tarp šalių susiklosčiusiems pirkimo – pardavimo sutarties (toliau, Sutartis) pagrindu taikomi Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai. Sutarties nuostatos aiškintinos remiantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais.
2.2. Pardavėjas Elektroninėje parduotuvėje pateikia Prekių aprašymus, katalogus ar kitą informaciją, kuria remdamasis Pirkėjas tinkamai įvertina ir pasirenka Prekę.
2.3. Pirkėjas laisva valia pasirenka iš siūlomų Prekių jam priimtinas ir jas užsisako, nurodydamas Pardavėjo prašomus pateikti duomenis.
2.4. Pirkėjo užsakyme nurodomi pagrindiniai  Sutarties duomenys:  Prekių asortimentas, jų kiekis, kaina. Sprendžiant visus iš to kylančius šalių tarpusavio ginčus remiamasi būtent šiuo užsakymu.
2.5. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pardavėjas užsakyme nurodytu būdu informuoja Pirkėją apie jo užsakymo patvirtinimą.
2.6. Nuo užsakymo patvirtinimo momento Sutartis tarp šalių laikoma sudaryta.
2.7. Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti nuo Sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones, pranešdamas apie tai raštu Pardavėjui per septynias darbo dienas nuo Prekių pristatymo dienos.  Šia teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu Prekių pakuotė nebuvo pažeista, Prekės sugadintos, taip pat jos nebuvo naudojamos.

3. Prekių kaina

3.1. Pardavėjas Elektroninėje parduotuvėje nurodo Prekių galutines kainas su PVM.
3.2. Pirkėjas privalo sumokėti už Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
3.3. Pirkėjas perka Prekę už tą kainą, kuri nurodyta Elektroninėje parduotuvėje Prekių užsakymo metu. Jei Prekės kaina po Prekių užsakymo atlikimo pasikeičia, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti tą kainą, kuri buvo nurodyta užsakymo atlikimo metu.

4. Prekių aprašymas

4.1. Pirkėjas turi susipažinti su Pardavėjo nurodyta informacija apie įsigyjamą Prekę.
4.2. Pirkėjas, rinkdamasis Prekę, turi būti apdairus ir veikti protingai. Pardavėjo atžvilgiu netaikoma atsakomybė tuo atveju, jei Pirkėjas apsirinka dėl tam tikros Prekės savybių dėl to, kad buvo neapdairus ir tokioje pat situacijoje atidus, apdairus ir rūpestingas asmuo būtų išvengęs apsirikimo.
4.3. Visos siūlomos įsigyti Prekės yra nesibaigusio galiojimo (galiojimo data yra fiksuojama ant Prekių pakuočių). Tokiu atveju, jei Pirkėjas gauna pasibaigusio galiojimo prekę, Pardavėjas savo sąskaita ją pakeičia tinkama.

5. Prekių pristatymas ir priėmimas

5.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti Prekių pristatymo vietą.
5.2. Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis Prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.
5.3 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Prekes Pirkėjui laikydamasis Prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų Prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų Prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais Prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti Prekių pristatymo klausimus.
5.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
5.5. Pardavėjas pats arba per įgaliotą asmenį pristato Pirkėjui Prekes į Pirkėjo nurodytą vietą.
5.6. Išlaidas, susijusias su Prekių pristatymu apmoka Pirkėjas priimdamas Prekes.
5.7. Esant matomų defektų, Prekės trūkumų, pakuotės defektų ir kitų akivaizdžių neatitikimų, Pirkėjas apie tai turi pažymėti sąskaitoje faktūroje Prekių pristatymo metu. Kitu atveju pripažįstama, kad Pirkėjui pristatytos ir Pirkėjo priimtos Prekės yra tinkamos tinkamos kokybės, atitinkančios įprastus tos rūšies Prekėms taikytinus reikalavimus, ir Pirkėjas praranda teisę reikšti pretenzijas Pardavėjui.
5.8. Pirkėjas neturi teisės reikalauti sumažinti Prekių kainos dėl jo manymu esamų trūkumų, kurie yra visiškai nepagrįsti. Pateisinami tik atvejai, kai Pirkėjas atsisako priimti akivaizdžiai nekokybišką Prekę ir tai pažymi sąskaitoje faktūroje Prekių priėmimo perdavimo metu.
5.9. Nuosavybės teisė į Prekes Pirkėjui pereina nuo  Prekių perdavimo Pirkėjui momento.
5.10. Nuosavybės teisė į Prekes pereina Pirkėjui iškart tuomet, kai Prekes Pardavėjas įteikia nuvežti į Pirkėjo nurodytą vietą Pirkėjo pasirinktam vežėjui, kuris nėra Pardavėjas ar jo darbuotojas.

6. Prekių grąžinimas ir keitimas
6.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 "Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 4-243 redakcija) patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
6.2. Pirkėjas, nepatenkintas gauta Preke, turi apie tai informuoti Pardavėją vienu iš Elektroninėje parduotuvėje pateikiamų kontaktų.
6.3. Pirkėjas, grąžinantis netinkamos kokybės Prekes, turi būti išlaikęs Prekės prekinę išvaizdą, grąžinti ją originalioje pakuotėje, būti nesugadinęs Prekės ar kitaip jos sistemingai nenaudojęs.
6.4. Nekokybišką prekę Pirkėjas gali gražinti per 14 dienų nuo jos gavimo. Siuntimo išlaidas įsipareigoja sumokėti Pardavėjas. Prekės turi būti supakuotos taip, kad siuntimo metu nebūtų pažeista jų pakuotė.
6.5. Grąžinant prekes,  Pirkėjas turi pateikti sąskaitą faktūrą, kurią gavo priimdamas Prekes.
6.6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti iš Pirkėjo grąžinamas Prekes, jei mato, jog šios buvo sistemingai naudojamos pagal paskirtį, yra sugadintos paties Pirkėjo ar neatitinka kitų, 6.2 punkte nurodytų reikalavimų.
6.7. Pardavėjas netinkamos kokybės Prekes pakeičia tinkamos kokybės Prekėmis.
6.8. Nesant tapačių Prekių, Pirkėjui grąžinama jo už Prekes sumokėta kaina per 2 (dvi) dienas nuo Prekių grąžinimo dienos.
6.9. Pirkėjas, gavęs Prekę, kurios įsigyti nenorėjo ir tai padarė per klaidą, gali ją grąžinti ir atgauti sumokėtus pinigus, išskyrus pristatymo išlaidas. Siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas. Prekės priimamos su neatidaryta pakuote, nepanaudotos ir nesugadintos. Prekės turi būti supakuotos taip, kad siuntimo metu nebūtų pažeista jų pakuotė.
6.10.Subjektyviais kriterijais grindžiamas Pirkėjo nepasitenkinimas preke nėra pagrindas ją keisti ar grąžinti.

8. Šalių atsakomybė

8.1. Pirkėjas yra atsakingas už savo pateiktos informacijos, tame tarpe kontaktinių duomenų, tikslumą ir prisiima visas su tuo susijusias išlaidas.  Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
8.2. Pardavėjas atsako tik už savo ar savo darbuotojų veiksmus, atliktus esant kaltei. Už trečiųjų asmenų veiksmus Pardavėjas neatsako.
8.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
8.4. Pardavėjas neatlygina nuostolių, kurie didesni negu perkamos Prekės kaina.

9.   Asmens duomenų sauga

9.1. Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti Asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, el. paštas, telefono numeris) būtų naudojami prekių ir paslaugų el. parduotuvėje pardavimo tikslu.
9.2. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo neapdairumą, jei šis savo prisijungimo ar kitus reikšmingus duomenis atskleidžia tretiesiems asmenims ir dėl to patiria žalą.
9.3. Visa informacija apie elektroninės parduotuvės privatumo politiką ->.

10. Intelektinės nuosavybės apsauga

10.1. Elektroninėje parduotuvėje teikiami Prekių aprašymai ar kita informacija yra Pardavėjo intelektinė nuosavybė ir saugoma įstatymų.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1.Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
11.2.Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
11.3.Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka. Šalys nustato sutartinį teismingumą Vilniaus miesto apylinkės teisme.